ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ JUMC WoW 9

ข้อมูลส่วนตัว
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท (ถ้ามี)
ปริญญาเอก (ถ้ามี)
ประสบการณ์การทำกิจกรรมและกิจกรรมเพื่อสังคม (สูงสุด 3 กิจกรรม)
ประสบการณ์ทำงาน (เริ่มจากปีล่าสุด)
ถึง
ถึง
ถึง
กรุณาตอบคำถามต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาใบสมัครของคุณ