NEWS UPDATE

รายละเอียดและกำหนดการ โครงการ JUMC WoW รุ่นที่ 4


โครงการ JUMC WoW จะมุ่งเน้น การแบ่งปัน (Sharing) ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง ร่วมกับ วิทยากรในโครงการ โค้ช และกรรมการโครงการ รวมถึงการสร้างสายสัมพันธ์ (Networking) ที่เกื้อกูลกันจนสามารถต่อยอดไปยังเรื่องต่างๆ ในอนาคต (Future) ของผู้เรียนและสังคมรอบตัวได้

JUMC WoW รุ่นที่ 4 นี้เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 23.59น.

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
• อายุไม่เกิน 35 ปีในวันที่ปิดรับสมัคร จบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี
• เข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ สามารถแบ่งปัน (Sharing) สิ่งที่ตัวเองเรียนรู้ และประสบการณ์ของตนให้กับผู้อื่น
• มีใจรักที่จะเข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
• ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึง 1 เมษายน พ.ศ. 2560

หัวข้อและรูปแบบการจัดอบรม

 • Course Orientation & Ice breaking กิจกรรมแนะนำหลักสูตร การเรียนการสอน เสริมด้วย การพัฒนาบุคลิกภาพ และสร้างความสัมพันธ์ของผู้ร่วมโครงการด้วยกัน
 • การบรรยาย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 ครั้ง ในหัวข้อต่างๆ
 • การเรียนแบบ Discussion Leader (DL) จำนวน 6 ครั้ง ในหัวข้อต่างๆ
 •  ดูงานต่างจังหวัด 1 ครั้ง ในภาพรวมเศรษฐกิจ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าอบรม
 •  ดูงานต่างประเทศ 1 ครั้ง ที่ดูไบ และอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส

ระยะเวลาอบรม

 • เปิดรับสมัคร Online                                         9 พฤศจิกายน 2559 – 14 มกราคม 2560
 • ประกาศผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือก                         16 มกราคม 2560
 • กิจกรรมคัดเลือก                                             21-22 มกราคม 2560
 • ประกาศผลผู้เข้าร่วมโครงการ                                24 มกราคม 2560
 • เริ่มโครงการ                                                 4 กุมภาพันธ์ - 1 เมษายน 2560
 • เวลาเรียน ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี (เวลา 18.30-21.00น.)* เสาร์ (เวลา 13.30-16.30น.)**

             * วันอังคารและวันพฤหัสบดี มีพักรับประทานอาหารเย็น เวลา 17.30 – 18.20 น.

 • ศึกษาดูงานในประเทศ (3วัน 2คืน)   วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2560
 • ศึกษาดูงานต่างประเทศ ดูไบ-อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  (4วัน 4 คืน)  วันที่ 8-12 มีนาคม 2560

สถานที่

 • สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ค่ากิจกรรมคัดเลือก

      ค่าร่วมกิจกรรมคัดเลือก 600 บาท (ค่าสถานที่และอาหารว่าง)

ค่าอบรม

      ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ 72,000 บาท (ค่าอบรมรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวม

    1 ค่าสถานที่อบรมตลอดโครงการ

    2 ค่าวิทยากร ค่าอบรม เอกสารประกอบการอบรม

    3.อาหารและ อาหารว่าง ตามที่ระบุตลอดโครงการ

    4 ค่าเดินทางดูงานในประเทศ และต่างประเทศตามที่ระบุ

    5 งานเลี้ยงปิดโครงการ

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ที่นี่